Vard & Kateryna
Olga & Sasha Bylim
Mikhail & Galina
Anna & Sergei
Vard & Kateryna
Eugene & Marisa
Anna & Sergei
Mikhail & Galina
Orlando Competition
Anna & Sergei
Mikhail & Galina
Vard & Kateryna
Mikhail & Galina
Hayk & Emilia
Fred Astaire Competition
Mikhail & Galina
Anna & Sergei
Eugene & Marisa
Vard & Kateryna
Fred Astaire Competition
Sergei & Anna
Mikhail & Galina
Anna & Sergei
Anna & Sergei
Eugene & Marisa
Anna & Sergei
Vard & Kateryna